Đầm Suông Cao Cấp

40%
 Đầm Suông Xẻ Vạt 5366
72%
 Đầm Suông Cổ Tàu In Hoa 5118
72%
 Đầm Suông Cổ Tàu In Hoa 5117
66%
 Đầm Suông Cổ Tàu In Hoa 5116